Vilkår og betingelser

Samtykke og behandling af personoplysninger

Når du booker en tid hos mig, vil du blive bedt om, at godkende en digital samtykkeerklæring, som giver mig ret til at føre journal. Jeg er lovmæssigt forpligtet til at føre journal som autoriseret jordemoder.

Personoplysninger som jeg journalfører omfatter følgende:
• Navn
• E-mail adresse og adresse
• Kontaktinformation
• CPR-nummer
• Aktuelle og tidligere helbredsoplysninger
• Oplysninger om livsstil, familie- og arbejdsmæssig forhold, medicin, kosttilskud mm.
• Vejledning i behandling og/eller træningsøvelser

Nærmere regler for journalføring af jordemødre findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt hos Terapeut Booking (www.terapeutbooking.dk).

Jeg bruger dine oplysninger til en god og sikker behandling af dig og til de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Jeg kan også anvende dine kontaktoplysninger til at kontakte dig.

Tilbagetrækning af dit samtykke til behandling af dine personoplysninger

Du kan altid trække dit samtykke tilbage, ønske oplysninger slettet eller få indsigt i disse. Dette kan du gøre ved at kontakte annelinde.com på e-mail: mail@annelinde.com.

Tavshedspligt

Jeg har jf. Sundhedslovens kapitel 9 § 40 tavshedspligt. Videregivelse af helbredsoplysninger udenfor klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter Sundhedsloven videregives oplysninger uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f. eks. din egen læge. Nærmere regler findes i Sundhedslovens kapitel 9. Personoplysninger kan via en sikret forbindelse videregives til Sygeforsikring Danmark, såfremt du er medlem heraf og giver mig mundtligt samtykke hertil.

Jeg gør opmærksom på, at min mailadresse er en almindelig mail og derfor ikke sikret. Derfor opfordrer jeg dig til ikke at sende personfølsomme data på mail eller i øvrigt. Medbring i stedet disse til konsultationen, så de kan oprettes direkte i det sikre datasystem.

Opbevaring af oplysninger

Dine oplysninger opbevares forsvarligt hos terapeutbooking.dk i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum for jordemødre er 10 år fra sidste journalnotat.

Jeg opbevarer desuden oplysninger til brug for afregningsformål så længe det er nødvendigt af hensyn til bogføring.

Ved booking af en tid hos mig, bedes du om accept af ovenstående og til at annelinde.com (CVR: 38407295) opbevarer og journalfører jf. persondatalovens §7 og §8. For yderligere oplysninger henvises til Datatilsynet.